{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

There's a new football team in Wrexham!


Officers at Wrexham Town Police Station have formed a football team who will play against local community groups and clubs.

The newly-created side hope that these matches will help to build cohesion between officers and the communities in which they serve.

Matches will be played outside of the officers’ duty periods and, with support from the FAW, the team aim to play their first match at Colliers Park in the coming weeks.

Sergeant Dave Smith of the Wrexham Neighbourhood Policing Team said: “Football is for everyone, regardless of age, gender, sexual orientation, race, nationality, ethnic origin, colour, religion or belief, ability or disability. We want to use the power of football to help create a stronger cohesion between the police and the community that we serve”.

On Friday (19 November) officers were presented with their bespoke shirts by kit manufacturer Macron. Funded by the Police and Communities Together (PACT) team, the bold blue and yellow strip is emblazoned with the North Wales Police Crest, PACT logo, Wrexham Town Police Logo and North Wales Community Alerts.

PCSO Tim Edwards, who designed the shirts, was present for the kit’s unveiling and was impressed with the end product.

He said: “As a bit of a football shirt aficionado I was delighted to be tasked by Sgt Smith to help design a shirt for Wrexham Town NPT FC. The final result has exceeded our expectations – it looks fantastic. We can’t wait to wear it out in the community where we look forward to playing against local sports teams.

“A big thanks to Mike, Andy and Wendy at Macron Wrexham for their help and also to Dave Evans at PACT.”

Dave Evans, PACT Project Manager said: “We are delighted to be able to support the Wrexham Policing Team with this exciting initiative. Community engagement is such a vital part of policing and I am certain that this new football team initiative will have a positive impact in increasing their engagement with local groups.”

Superintendent Helen Corcoran said: “This is a fantastic initiative and great opportunity for our Wrexham Neighbourhood Team to build relationships with our communities.

"It is good to see the promotion of our North Wales Community Alert which is a key part of our Local Policing. It is a free messaging service for people who live and work in North Wales to help our communities to stay informed and up to date with news, alerts, appeals, engagement events and general policing activities from your local police teams.

"Please take some time to register with North Wales Community Alert, it is quick, simple and completely free.”

Mae swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Tref Wrecsam wedi ffurfio tîm pêl droed a wnaiff chwarae yn erbyn grwpiau a chlybiau cymunedol lleol.

Mae'r tîm newydd yn gobeithio bydd y gemau hyn yn cynorthwyo i greu cydlyniad rhwng swyddogion a'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Chwaraeir gemau tu allan i gyfnodau dyletswydd y swyddogion a, gyda chymorth gan Gymdeithas Pêl Droed Cymru, mae'r tîm yn anelu i chwarae eu gêm gyntaf ym Mharc Colliers yn yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Rhingyll Dave Smith o Dîm Plismona Cymdogaethau Wrecsam: "Mae pêl droed i bawb, waeth beth fo'ch oed, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, lliw, crefydd neu gred, gallu neu anabledd. Rydym eisiau defnyddio grym pêl droed i gynorthwyo i greu cydlyniad cryfach rhwng yr heddlu a'r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Ar ddydd Gwener (19 Tachwedd) cyflwynwyd crysau pwrpasol i'r swyddogion gan y gwneuthurwr citiau Macron. Wedi'i ariannu gan y tîm Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT), mae'r dillad chwarae glas a melyn wedi'i addurno ag arwyddlun Heddlu Gogledd Cymru, logo PACT, logo Heddlu Tref Wrecsam a Rhybuddion Cymunedol Gogledd Cymru.

Roedd SCCH Tim Edwards, a ddyluniodd y crysau, yn bresennol ar gyfer dadorchuddio'r cit ac roedd yn falch gyda'r cynnyrch.

Dywedodd: "Fel rhyw 'aficionado' am grysau pêl droed, roedd yn falch o gael yr orchwyl gan y Rhingyll Smith i gynorthwyo i ddylunio crys ar gyfer CPD TPC Tref Wrecsam. Mae'r canlyniad wedi mynd tu hwnt i'n disgwyliadau – mae'n edrych yn ffantastig. Nid ydym yn gallu disgwyl i'w wisgo yn y gymuned lle rydym yn edrych ymlaen at chwarae yn erbyn timau chwaraeon lleol.

"Diolch mawr i Mike, Andy a Wendy yn Macron Wrecsam am eu cymorth a hefyd i Dave Evans yn PACT.

Dywedodd Dave Evans, Rheolwr Prosiect PACT: "Rydym yn falch o allu cynorthwyo Tîm Plismona Wrecsam gyda'r fenter gyffrous hon. Mae ymgysylltu cymunedol yn rhan mor hanfodol o blismona. Rwyf yn sicr fod y fenter tîm pêl droed newydd hwn yn cael effaith bositif ar gynyddu eu hymgysylltiad gyda grwpiau lleol."

Dywedodd yr Arolygydd Helen Corcoran: "Mae hon yn fenter ffantastig ac yn gyfle gwych i'n Tîm Cymdogaethau yn Wrecsam greu cysylltiadau gyda'n cymunedau. Mae'n dda gweld Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru yn cael ei hyrwyddo. Mae hwn yn rhan hanfodol o'n Plismona Lleol. Mae'n wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim i bobl sy'n byw a gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae'n cynorthwyo'n cymunedau i ddal fyny â'r newyddion, rhybuddion, apeliadau, digwyddiadau ymgysylltu a'r gweithgarwch plismona cyffredinol gan eich timau heddlu lleol.

Neilltuwch amser i gofrestru gyda Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru. Mae'n gyflym, yn syml ac yn
gyfan gwbl am ddim.

 

 

 

 

 


Reply to this message
Message Sent By
PS 3234 David Smith
(North Wales Police, NPT Sergeant, Wrexham Town)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials